The chart showing จำนวนเรื่องร้องเรียน (ปีปัจจุบัน) series, จำนวนเรื่องร้องเรียน (ปีก่อนหน้า) series.
The chart showing ช่องทางการร้องเรียน series.209


16

ประชาชนแจ้ง


193

เจ้าหน้าที่แจ้ง/แจ้งแทน


28
สมุทรปราการ

17
สมุทรสาคร

17
พระนครศรีอยุธยา

The chart showing สมุทรสาคร series, พระนครศรีอยุธยา series, นครราชสีมา series, ชลบุรี series, นนทบุรี series, สมุทรปราการ series, เชียงใหม่ series.