The chart showing จำนวนเรื่องร้องเรียน (ปีปัจจุบัน) series, จำนวนเรื่องร้องเรียน (ปีก่อนหน้า) series.
The chart showing ช่องทางการร้องเรียน series.140


11

ประชาชนแจ้ง


129

เจ้าหน้าที่แจ้ง/แจ้งแทน


17
สมุทรปราการ

16
สมุทรสาคร

9
พระนครศรีอยุธยา

The chart showing สมุทรสาคร series, นครราชสีมา series, พระนครศรีอยุธยา series, ชลบุรี series, นนทบุรี series, สมุทรปราการ series, พะเยา series, ปทุมธานี series.